Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά.

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στην ιστοσελίδα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και/ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της εταιρείας Auto House με το κοινό της μέσω του διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Auto House αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Auto House.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Auto House αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της ιδίας.

Σχέδια, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και εταιρικά λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα όσων αφορά τα προϊόντα THULE® είναι ιδιοκτησία της THULE® και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της THULE®. Το ίδιο ισχύει για τα προϊόντα όλων των υπόλοιπων επωνυμιών που περιλαμβάνει ο κατάλογός μας.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου:

H Auto House χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Auto House για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου. Η Auto House σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου της.

Ως εκ τούτου η Auto House δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου.

Οι υποχρεώσεις του Κοινού:

Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Auto House.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων:

Η Auto House O.E. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links)-hyperlinks ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της Auto House, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Ορισμοί:

  • Πληροφορίες & Περιεχόμενο: Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.
  • Λειτουργικές Δυνατότητες: Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω της ιστοσελίδας.
  • Όροι χρήσης: Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στη Auto House και σ’εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
  • Κοινό: Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη της ιστοσελίδας/χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το “εσάς/σας/χρήστης” θα ερμηνεύονται ανάλογα).